ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)
 
1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT
 
1.1 A Agriabike értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésévela vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.
 
1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 
1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Agriabike által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
 
 
2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
2.1 A Agriabike e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.
 
2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a Agriabike a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Agriabike a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Agriabike a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Agriabike-hez történő eljuttatásával.
 
2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján. 
 
 
3. A MEGRENDELÉS MÓDJA
 
3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Agriabike felé interneten (webshop.caremo.eu) és e-mailen (info@caremo.hu) keresztül kizárólag a Agriabike általi regisztrációját követoen adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Agriabike részéről, azonban a Agriabike által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Agriabike és a vevő között érvényesen létrejön.
 
3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Agriabike által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Agriabike a székhelyén egy évig megőrzi.
 
3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Agriabike-t különösen nem terheli felelősség 
• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; 
• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; 
• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei 
tekintetében.

 
 
5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
 
5.1 A Agriabike a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.
 
 
6. REKLAMÁCIÓ
 
6.1 A Agriabike raktárából csak „Agriabike” jelzésű emblémával lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a csomag (caremo lógóval ellátva) sérülését észleli, úgy a Agriabike megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Agriabike kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről. (?)
 
6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Agriabike-rol vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.
 
6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Agriabike mennyiségi reklamációt nem fogad el. 
 
6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 2 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a Agriabike ügyfélszolgálatán érvényesítheti.
 
6.5 A hibás minőségű terméket a Agriabike díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.
 
 
7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS
 
7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.
 
7.2 A Agriabike az árváltozás jogát fenntartja.
 
 

Letöltés: agriabike_aszf.doc vagy  agriabike_aszf.pdf